• مغزی برنجی
  مشاهده محصول

  مغزی برنجی

        مغزی برنجی Brass fitting مغزی برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. مغزی برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی تقسیم […]

 • لیست اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  لیست اتصالات برنجی

            لیست اتصالات برنجی Brass Fitting لیست اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. لیست اتصالات برنجی به دو […]

 • کاتالوگ اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  کاتالوگ اتصالات برنجی

        کاتالوگ اتصالات برنجی Brass Fitting Catalogue اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. اتصالات برنجی به دو نوع معمولی و […]

 • قیمت اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  قیمت اتصالات برنجی

          قیمت اتصالات برنجی Brass Fitting قیمت اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. قیمت اتصالات برنجی به دو نوع […]

 • فروش اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  فروش اتصالات برنجی

        فروش اتصالات برنجی Brass Fitting فروش اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. فروش اتصالات برنجی به دو نوع معمولی […]

 • سرشیلنگی برنجی
  مشاهده محصول

  سرشیلنگی برنجی

        سرشیلنگی برنجی Brass Hoses Fitting سرشیلنگی برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. سرشیلنگی برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی […]

 • سردنده برنجی
  مشاهده محصول

  سردنده برنجی

        سردنده برنجی Brass Nipple سردنده برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. سردنده برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی تقسیم […]

 • زانو برنجی
  مشاهده محصول

  زانو برنجی

          Brass Elbow زانو برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. زانو برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی تقسیم شده […]